login leden

veelgestelde vragen

wat is de bni?
De bni is dé Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten. De vereniging ondersteunt, stimuleert en promoot Nederlandse interieurarchitecten in binnen- en buitenland. Ruim vierhonderd interieurarchitecten zijn lid van de bni. Zij hebben een erkende opleiding gedaan, staan ingeschreven in het architectenregister en hebben minimaal drie jaar praktijkervaring. Door hun lidmaatschap hebben zij zich verbonden aan de gedragsregels zoals die door de vereniging zijn opgesteld. Opdrachtgevers die met een bni-lid in zee gaan, kunnen vertrouwen op ruime ervaring, deskundigheid, duidelijke afspraken en degelijke contracten. Een bni-interieurarchitect is een professional.

 

wat doet de bni?
De bnibehartigt de culturele en maatschappelijke belangen van interieurarchitecten en bevordert de ontwikkeling en beoefening van de interieurarchitectuur. Dit doet de vereniging door samen te werken met onderwijsinstellingen, zusterverenigingen, overkoepelende organisaties als ECIA en diverse culturele instellingen; door zes keer per jaar het informatieve magazine Intern te publiceren; door een goede beroepsopleiding te bevorderen; door vakdagen, lezingen, netwerkbijeenkomsten en evenementen te organiseren; en meer.

 

hoe word ik lid van de bni? 
Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je lid worden van de bni. Vul het online aanmeldformulier lid worden in en je krijgt binnen enkele dagen bericht.

 

hoe kan ik wijzigingen doorgeven? 
Nieuw adres? Ander telefoonnummer? Gewijzigde bureaunaam?
Log in op bni.nl en pas je gegevens aan. Hulp nodig? Mail: secretariaat@bni.nl.

 

hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen? 
Opzeggen van het bni-lidmaatschap kan uitsluitend per briefpost. Het bni-bureau moet de brief ter attentie van Evaline Kruyssen uiterlijk één maand voor het einde van het kalender jaar ontvangen.

 

juridisch

 

Auteursrecht door Kees Berendsen van Croon Davidovich Advocaten

 

Ik heb een ontwerp gemaakt voor een tafel. Moet ik iets doen om mijn ontwerp te beschermen?
“Ja, zeker als je grote plannen met een ontwerp hebt en er succes van verwacht en namaak dus te verwachten is, deponeer het dan als model volgens de Modellenwet bij een gespecialiseerd bureau. Of registreer het tenminste, al hoeft dat volgens de regels van het auteursrecht strikt genomen niet. Je legt ermee vast dat het ontwerp door iemand op een bepaalde datum gemaakt is. Bij een eventueel later conflict met een namaker kan het een wereld van verschil maken als je kunt aantonen dat je het ontwerp eerder hebt gemaakt dan de namaker. Registreren kan onder andere bij CC proof (www.ccproof.nl).”

 

Ik zie dat een concurrent een product op de markt heeft gebracht dat verdacht veel lijkt op een ontwerp van mij, maar toch ook wel wat verschilpunten toont. Moet ik daar werk van maken?
“Ja, laat een deskundige beoordelen of het zin heeft daar een stokje voor te steken of het te laten gaan. Bij herhaling een gedrag vertonen van laissez-faire kan tot gevolg hebben dat als je echt eens wilt optreden, dat voor je voeten wordt geworpen. Wees dus consequent.”

 

Ik heb een meubelstuk ontworpen dat een meubelproducent in aangepaste vorm wil integreren in een ander product dat hij grootschalig op de markt gaat brengen. Moet ik iets regelen? 
“Ja. Vraag om een contract en laat dat checken door een deskundige. Heb aandacht voor onder meer kwaliteit, juiste beloning en garanties met betrekking tot omzet. Contracten lijken soms – behalve de eer – aantrekkelijke worsten voor te houden, die later als de zaken slecht lopen een kat in de zak (of nog erger) blijken te zijn.”

 

Ik heb mij bij de vervaardiging van een bepaald ontwerp laten inspireren door het werk van een ander en deels zou dat zelfs goed herkenbaar kunnen zijn. Loop ik risico?
“Je mag je bij het maken van eigen werk laten inspireren door het werk van een ander. Je mag het alleen niet klakkeloos overnemen. Dat geldt ook voor het overnemen van delen van het werk van een ander, tenzij dat onderdeel zo futiel is dat het geen bescherming toekomt. Zorg er voor dat het resultaat van de ‘inspiratie’ een nieuw eigen werk oplevert. Ga naar een deskundige als je twijfelt.”

Ik heb als architect een product ontworpen, waarbij technische elementen een belangrijke rol spelen. Iemand beschuldigt mij van plagiaat met betrekking tot de vorm van een technisch onderdeel. Wat is mijn positie?
“De vraag is of de vorm van het technische onderdeel zo sterk bepaald is door de techniek dat een andere vorm nagenoeg is uitgesloten. Zo ja, dan is die vorm niet auteursrechtelijk beschermd en is er geen sprake van plagiaat. Gaat de beschuldiging van plagiaat verder dan zal nauwkeurige verdere beoordeling moeten plaatsvinden, waarbij alle aspecten meewegen.”

 

Arbeidsrecht door Axel van Reek van Croon Davidovich Advocaten 
 

Kan een werkgever zomaar besluiten om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen?
“Nee, een werkgever mag een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zomaar opzeggen. Er geldt in Nederland in beginsel een ontslagverbod. Een werkgever kan alleen de arbeidsovereenkomst opzeggen met toestemming van het UWV. Ook kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een uitzondering op deze regel is het ontslag op staande voet. Voor ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Volgens de wet moet het gaan om: ‘daden, gedragingen of eigenschappen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Het ontslag op staande voet dient onverwijld nadat het voorval de werkgever bekend is, schriftelijk te worden gegeven onder opgave van de reden.”

Geldt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een opzegtermijn?
“Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de tijd waarvoor deze is aangegaan is verstreken. Er is dus geen verdere opzeghandeling vereist en er geldt dan ook geen opzegtermijn.”

Mag een werkgever onbeperkt opvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangaan met een werknemer?
“Nee, een werkgever mag maar drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan met een werknemer. Een arbeidsovereenkomst geldt als een opvolgende arbeidsovereenkomst als er niet meer dan drie maanden zit tussen het einde van de ene overeenkomst en het begin van de volgende overeenkomst. Er wordt dan gesproken van een keten van arbeidsovereenkomsten. Een tweede regel is dat deze keten van arbeidsovereenkomsten in totaal niet langer mag duren dan 36 maanden. Sinds kort is er voor werknemers tot 28 jaar een tijdelijke regel die hiervan afwijkt. Voor hen geldt dat er vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan en dat de keten in totaal maximaal 48 maanden mag duren. Deze tijdelijke maatregel is waarschijnlijk van kracht tot 1 januari 2012.”

Wat als een werkgever toch meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar met een werknemer aangaat, of wanneer de keten van arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar duurt?
“In dat geval geldt de laatste arbeidsovereenkomst als ware deze aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst eindigt dus niet van rechtswege op de in de overeenkomst genoemde einddatum. Het ontslagverbod is van toepassing en de overeenkomst kan alleen worden opgezegd door de werkgever met toestemming van het UWV of worden beëindigd door de kantonrechter, tenzij er natuurlijk sprake is van een grond voor ontslag op staande voet.”

 

zakelijk

 

De Nieuwe Regeling 2011
De DNR, de algemene branchevoorwaarden voor architecten- en ingenieursdiensten, is vernieuwd. De DNR is opgesteld door NLingenieurs en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

De Nieuwe Regeling 2011 is de opvolger van de DNR 2005. De herziening van de regeling heeft geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Nieuw is het tweesporige aansprakelijkheidsregime in artikel 15. Bij het aangaan van de overeenkomst moeten adviseur en opdrachtgever kiezen voor een aansprakelijkheid van € 1.000.000,- of  € 2.500.000,-. De Standaardtaakbeschrijving (STB 2009) is al in 2009 herzien en sluit naadloos aan bij de DNR 2011.

Deze en andere nuttige publicaties zijn terug te vinden op de pagina “bestellen en downloaden”.

Tips voor starters door Yonie Scheijde van Croon Davidovich Advocaten

 

Wat is het belang van algemene voorwaarden? 
Maak algemene voorwaarden. Het voordeel van algemene voorwaarden is dat je niet bij elke opdracht opnieuw alle standaardvoorwaarden hoeft op te stellen, maar kunt volstaan met verwijzing naar jouw algemene voorwaarden. Vereist is wel dat die algemene voorwaarden van te voren aan de klant zijn overhandigd of toegestuurd en door hem/haar zijn geaccepteerd. Je kunt de algemene voorwaarden bijvoorbeeld standaard met de offerte meesturen en door de klant laten ondertekenen. Niet alle zaken kun je overigens in algemene voorwaarden regelen. Laat je algemene voorwaarden dan ook altijd even door een jurist of advocaat controleren.

 

Is een schriftelijke overeenkomst in zaken noodzakelijk? 
Afspraken vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Het klinkt zo logisch, maar toch wordt dit vaak niet gedaan. Ja, een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig, maar het probleem hiervan is dat achteraf lastig te bewijzen is dát er een overeenkomst is en wat hiervan precies de inhoud is. De overeenkomst hoeft overigens niet tientallen pagina’s te beslaan, maar kan wanneer je gebruik maakt van algemene voorwaarden kort en bondig zijn. Het voornaamste is dat de overeenkomst de prijs, de leverdatum en een ondubbelzinnige omschrijving van het product of de dienst bevat. En last but not least: de overeenkomst moet uiteraard door jou en de klant worden ondertekend.

 

Hoe rechten van intellectuele eigendomte beschermen? 
Wat is er vervelender dan te merken dat iemand jouw mooie ontwerp heeft gekopieerd? Om dit te voorkomen is het zaak om je intellectuele eigendomsrechten van te voren goed vast te leggen. Je kunt het ontwerp van je product bijvoorbeeld als model laten registreren. Wacht hier echter niet te lang mee. Heb je je ontwerp al op beurzen tentoongesteld of is dit al in kranten of tijdschriften verschenen, dan kan dit de nieuwheid van je eigen ontwerp schaden, met het mogelijke gevolg dat dit later niet meer als model beschermd kan worden. Zorg er dus voor dat je, voordat je met je ontwerp naar buiten treedt, dit als modelrecht hebt laten registreren.

 

Moeten naam en logo worden vastgelegd? 
Het hebben van een goede bedrijfsnaam en logo is van groot belang. Hierdoor ben je vindbaar en onderscheid je je van de rest. Naarmate de zaken steeds beter gaan, zal jouw naamsbekendheid en reputatie gaan groeien. Dit ziet je concurrent natuurlijk ook en het komt dan ook geregeld voor dat concurrenten proberen mee te liften op jouw bekendheid door bijvoorbeeld een gelijkende bedrijfsnaam of logo te kiezen. Dit schept verwarring en kan jou klanten kosten omdat deze naar de concurrent gaan in de veronderstelling dat zij met jou te maken hebben. Advies: registreer je bedrijfsnaam en logo als woord – en/of beeldmerk. De kosten hiervan zijn gering. Registratie kan je een hoop ellende besparen.

 

Kan ik gratis fotos van internet gebruiken voor mijn eigen site? 
Als je net begint, heb je weinig geld om te investeren in bijvoorbeeld een website met de mooiste graphics. Lang leve het world wide web! Dit staat immers vol met ‘gratis’ afbeeldingen en foto’s. Maar wees verstandig en gebruik niet zomaar plaatjes van internet om deze te gebruiken voor je eigen website. Ook al staat er geen naam van de eigenaar of een copyright notice bij, er rust ongetwijfeld auteursrecht op en vroeg of laat zal de auteursrechthebbende bij jou aankloppen met een claim vanwege het zonder zijn toestemming gebruiken van zijn materiaal. En of dit nou gegrond is of niet, je zit met een probleem. Je zult juridisch advies moeten inwinnen of aan zijn wensen tegemoet moeten komen. Het zal je in ieder geval wat kosten en dat is niet prettig. Als beginnende ondernemer kun je je tijd en geld wel beter besteden.

 

 

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid