login leden

over de bni

beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

 

De bni is dé Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten. De vereniging ondersteunt, stimuleert en promoot Nederlandse interieurarchitecten. Een kleine vierhonderd interieurarchitecten, architecten, interieurontwerpers, studenten en bureaus zijn lid van de bni. Zij hebben een erkende opleiding gedaan, staan als zij de titel interieurarchitect gebruiken, ingeschreven in het architectenregister en hebben als lid minimaal drie jaar praktijkervaring. Door hun lidmaatschap hebben zij zich verbonden aan de gedragsregels zoals die door de vereniging zijn opgesteld. Opdrachtgevers die met een bni-lid in zee gaan, kunnen vertrouwen op ruime ervaring, deskundigheid, duidelijke afspraken en degelijke contracten. Een bni-interieurarchitect is een professional.

 

De vereniging kent dus al enkele jaren naast interieurarchitecten en architecten met titel ook interieurontwerpers en studenten. Zij voldoen allen aan de toelatingscriteria. Daarmee is bni geëvolueerd van een beschermde groep naar een meer open beroepsvereniging. Lees hier voor welke personen werkzaam of studerend in interieurarchitectuur het lidmaatschap open staat en hoe het aanmelden werkt.

 

Wilt u op de hoogte gehouden over de bni en over de ontwikkelingen over interieurarchitectuur in binnen- en buitenland? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

 

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Privacy Policy

 

geschiedenis

 

van vakgroep tot vereniging

De geschiedenis van de bni gaat terug tot in de jaren veertig toen kort na de Tweede Wereldoorlog de Vereniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten (GKf) werd opgericht. Deze vereniging bestond uit verschillende vakgroepen waaronder de vakgroep interieurarchitectuur. In 1968 gingen de vakgroepen uit elkaar en werd op 8 juni een zelfstandige vereniging van interieurarchitecten opgericht, die aanvankelijk de naam GKf behield.

Een soortgelijke ontwikkeling maakte de Werkgroep Binnenhuis Architecten (WBA) door. Deze werkgroep maakte eerst onderdeel uit van Arti e Industriae en groeide in 1968 uit tot zelfstandige vereniging. Een toenemende samenwerking tussen GKf en WBA leidde in 1975 tot één vereniging voor interieurarchitecten: de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (bni).

De doelstellingen van de bni werden in de statuten als volgt omschreven: het bevorderen van de ontwikkeling en beoefening van de interieurarchitectuur in het kader van een verantwoorde vormgeving van het leefmilieu; het behartigen van de culturele en maatschappelijke belangen van de interieurarchitecten; het versterken van de belangstelling en het begrip voor de interieurarchitectuur.

Na gevestigd te zijn op verschillende locaties in de Amsterdamse binnenstad (onder meer Waterlooplein en Falckstraat), streek het bureau van de bni eind 2008 neer in Casa Boomerang, een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven aan de Wilgenweg in Amsterdam-Noord. Van juli 2013 – 2015 was het kantoor gevestigd op het Borneo-eiland in Amsterdam, hier deelde de vereniging een pand met het Borneo Architectuur Centrum. Sinds 2016 is de bni gevestigd op Jollemanhof 14 samen met de BNA.

 

organisatie

 

De bni heeft ruim 300 leden en wordt geleid door een bestuur dat uit minstens vijf leden bestaat, die telkens voor twee jaar worden benoemd en tot twee keer toe herkiesbaar zijn. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau met twee medewerkers die de dagelijkse taken verrichten die voortvloeien uit de doelstellingen van de vereniging. De toelatingscommissie adviseert het bestuur over de toelating van leden. De bemiddelingscommissie bemiddelt bij geschillen tussen leden en opdrachtgevers. De kascommissie heeft de taak de jaarstukken te controleren en daarvan verslag uit te brengen aan de ledenvergadering. En de ereraad neemt op verzoek van het bestuur handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met de gedragsregels in behandeling.

Hiernaast zijn er bni-werkgroepen die zich richten op uiteenlopende onderwerpen. De werkgroep jonge leden organiseert activiteiten voor jonge bni-leden. De werkgroep innovaties en interieurarchitectuur buigt zich over de vraag wat de consequenties zijn van innovaties voor de interieurarchitectuur.

 

bestuur

 

voorzitters
Jaap Molenaar en Taco Hylkema

 

algemene bestuursleden

Elise Zoetmulder

Saskia Beekmans

Rene Kuin

 

community manager

Evaline Kruyssen

 

bureau

 

vestigingsadres
bni
Jollemanhof 14
NL-1019 GW Amsterdam
t. +31(0)20-737 23 62
e. info@bni.nl
w.www.bni.nl

 

bureaucoördinatie
Evaline Kruyssen – community manager
info@bni.nl

 

raden en commissies

 

ereraad
De ereraad behandelt op verzoek van het bestuur handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met de gedragsregels van de bni.

 

bemiddelingscommissie
De bemiddelingscommissie van de bni bemiddelt bij geschillen tussen leden en opdrachtgevers.

 

kascommissie
De kascommissie heeft de taak de jaarstukken van de bni te controleren en daarvan verslag uit te brengen aan de ledenvergadering.

 

wat doen wij

 

De bni behartigt de culturele en maatschappelijke belangen van interieurarchitecten en bevordert de ontwikkeling en beoefening van de interieurarchitectuur. Dit doet de vereniging door samen te werken met onderwijsinstellingen, zusterverenigingen, overkoepelende organisaties als ECIA en diverse culturele instellingen, een goede beroepsopleiding te bevorderen; door vakdagen, lezingen, netwerkbijeenkomsten en evenementen te organiseren, het uitgeven van het vakblad NOOK, nieuwsbrieven, ledenmails en meer.

 

voorlichten

 

De bni geeft voorlichting over interieurarchitectuur en het vak interieurarchitect door lezingen te geven en presentaties, maar ook door op beurzen aanwezig te zijn. Opdrachtgevers en andere belangstellenden kunnen bij de bni terecht met al hun vragen over interieurarchitectuur. Wat komt er allemaal kijken bij een verbouwing? Hoe selecteer je een interieurarchitect? Welke opleidingen kun je volgen om interieurarchitect te worden?

begeleiden

 

Pas afgestudeerde interieurarchitecten kunnen start-up lid worden van de bni. Start-up leden betalen weinig contributie en kunnen een beroep doen op een bni-mentor. Het mentorschap is bedoeld om jonge leden te begeleiden en te ondersteunen in de eerste jaren na hun opleiding.

 

ondersteunen

 

De bni ondersteunt interieurarchitecten door hen te informeren. Vier keer per jaar ontvangen bni-leden het magazine NOOK boordevol informatie, interviews en achtergrondverhalen over ontwikkelingen in de interieurbranche. Elke maand ontvangen ze de bni-nieuwsbrief in hun inbox en voor de laatste updates is er bni.nl. Door activiteiten en evenementen te organiseren als vakdagen, bedrijfsbezoeken, excursies en lezingen biedt de bni leden volop mogelijkheden om de vakkennis op peil te houden en tegelijk te netwerken. Ook maakt de bni afspraken met onder meer verzekeringsmaatschappijen, vakbladen etc. En op bni.nl biedt de bni leden de mogelijkheid zichzelf te promoten met een eigen pagina.

 

adviseren

 

Of het nu gaat om financiële, juridische of arbeidszaken, bni-leden kunnen met al hun vragen terecht bij het bni-bureau. Hoe bescherm ik mijn ontwerp? Wat betekent de gewijzigde WAT voor mij? Waar moet ik op letten als ik met een buitenlandse opdrachtgever in zee ga? bni-leden krijgen gratis eerste lijns advies.

 

promoten

 

De bni promoot het vak interieurarchitectuur door deel te nemen aan beurzen, presentaties en lezingen te geven en evenementen te organiseren als vakdagen.

 

gedragsregels april 2018

 

1. algemeen
1.1.
De interieurarchitect(e) zal zijn/haar opdrachtgevers/geefsters deskundig en onafhankelijk in een vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan.
Hij/zij behartigt de belangen van zijn/haar opdrachtgever/geefster naar beste weten en kunnen, in het besef niet alleen verantwoordelijk te zijn jegens de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving, de omgeving en collega’s.

Noot: vanwege leesbaarheid wordt in de volgende artikelen de mannelijke vorm gebruikt, waar hij staat kan ook zij gelezen worden..

1.2.
Opdrachten worden altijd aanvaard op basis van rechtsgeldige voorwaarden, vastgelegd in een schriftelijke en door alle partijen ondertekende overeenkomst.

1.3.
De interieurarchitect bedingt of aanvaardt geen geldelijk belang of enig ander voordeel van derden.
Het honorarium voor zijn advies wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

1.4.
De interieurarchitect bedingt of aanvaardt geen geldelijk belang of enig ander voordeel van derden, tenzij in de overeenkomst met de opdrachtgever inzicht wordt gegeven over deze beloningen.
In de opbouw van het honorarium dient inzichtelijk te zijn welk deel het honorarium bevat en welk deel de beloningen van derden.

 

2. milieu
2.1.
De interieurarchitect houdt rekening met de gevolgen van zijn beroepsuitoefening voor de mens en het milieu.
De interieurarchitect die een opdracht hiermee in strijd acht, vestigt de aandacht van de opdrachtgever hierop en zet zich in om de strijdigheid op te heffen in het voordeel van de mens en/of milieu.

 

3. opdrachtgever
3.1.
Bij het aanvaarden van een opdracht zorgt de interieurarchitect er voor dat hij over de kennis, ervaring en capaciteit beschikt, dan wel kan beschikken, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

3.2.
De interieurarchitect aanvaardt opdrachten overeenkomstig erkende standaardregels voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en interieurarchitect.

3.3.
De interieurarchitect behandelt de door de opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte gegevens als zodanig.

 

4. collega’s
4.1.
De interieurarchitect respecteert en erkent de rechten en plichten van en tussen collega’s uit de wetgeving, statuten e.d. en de in het rechtsverkeer geldende opvattingen.

4.2.
Indien het voor de opdracht van belang is kan de interieurarchitect nagaan, alvorens de opdracht te aanvaarden, of deze dezelfde is als de opdracht die eerder aan een collega is verstrekt. Indien dit het geval is, treedt de opvolgende interieurarchitect in overleg met de collega teneinde vast te stellen of de opdracht rechtsgeldig is beëindigd.
De opvolgende interieurarchitect is vrij in het nemen van de beslissing over het aanvaarden van de opdracht.

4.3.
De interieurarchitect geeft erkenning aan het aandeel dat collega’s en medewerkers in het ontwerp hebben gehad.

4.4.
Uit het lidmaatschap van de BNI in de European Council of Interior Architects ECIA en de International Federation of Interiorarchitects/-designers IFI vloeit voort dat de interieurarchitect die in het buitenland beroepsarbeid verricht, zich in aan de in dat land geldende beroeps- en gedragsregels houdt.

 

5. honorering
5.1.
De interieurarchitect mag geen opdracht aanvaarden zonder daarvoor aan de opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen dat in overeenstemming is met omvang en gewicht van de opdracht.

5.2.
Indien de interieurarchitect ook optreedt als leverancier is het toegestaan een redelijk opslagtarief te rekenen.

5.3.
Voordat de interieurarchitect zijn werkzaamheden aanvangt, dienen de wijze van berekening van het honorarium, en de bestanddelen daarvan nauwkeurig, volledig en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen te zijn. Zie 1.4.

5.4.
Meedoen aan tenders staat een ieder natuurlijk vrij, bni acht het redelijk dat er voor elke deelname een vergoeding tegenover staat.

6. publiciteit
6.1.
De interieurarchitect heeft de vrijheid om bekendheid te geven aan zijn werk en aan de deskundigheid en ervaring waarover hij beschikt. De wijze waarop ligt geheel bij de interieurarchitect.

6.2.
De interieurarchitect mag de resultaten van zijn werkzaamheden publiceren, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

6.3.
De interieurarchitect hoeft niet toe te laten dat zijn naam wordt verbonden aan de verwezenlijking van een ontwerp dat door de opdrachtgever zozeer is veranderd dat het niet langer wezenlijk het oorspronkelijke werk van de interieurarchitect is.

 

7. prijsvragen
7.1.

De interieurarchitect neemt deel aan ontwerpwedstrijden op basis van voorwaarden, waarin de wederzijdse rechten en plichten van de uitschrijver deugdelijk zijn vastgesteld.

 

8. sancties
8.1.
Ter handhaving van de gedragsregels wordt een ereraad ingesteld.
De ereraad neemt klachten ter zake van handelingen of nalatigheden in strijd met de gedragsregels in behandeling op verzoek van het bestuur en voorziet het bestuur van een bindend advies ter zake.. (Art. 28,3 Statuten bni)

8.2.
Een klacht tegen een lid kan worden ingediend door een ander lid, door een opdrachtgever van de beklaagde, of door iemand die uit anderen hoofde met de beklaagde in diens beroepsuitoefening te maken heeft.

8.3.
De werkwijze van de ereraad en de maatregelen die de ereraad kan nemen worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

vind een interieur­architect

vind een IA
  1. word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid