login leden
agenda  18-09-2023  

Ruimtelijke verkenning omgevingsvisies & gebiedsontwikkeling

Meld je aan voor het Atelier ‘Gebruik van de Ruimtelijke Verkenning 2023 voor omgevingsvisies en gebiedsontwikkeling’.  Georganiseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met Platform Ontwerp NL (Verenging Deltametropool, NLingenieurs, BNSP, BNA, NVTL, BNI, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit).

 

•           Voor wie: alle ontwerpende disciplines en adviseurs in het ruimtelijk domein die lid zijn bij één van de platformverenigingen (Vereniging Deltametropool, NLingenieurs, BNSP, BNA, NVTL, BNI, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit), die betrokken zijn bij het opstellen of aanscherpen van provinciale of gemeentelijke omgevingsvisies of die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling
•           Wanneer: Maandag 18 september van 13.00 tot 17.00 uur
•           Waar: ZZIIN, Koningin Julianaplein 10, Den Haag, boven station Den Haag Centraal
•           Meer inhoudelijke informatie: door een mail te sturen naar Ed Dammers (PBL): ed.dammers@pbl.nl

 

Scenario’s voor omgevingsvisies en gebiedsontwikkeling

 

Veel provincies en gemeenten hebben de eerste versies van hun omgevingsvisies vastgesteld en zijn nu aan een verbeterslag toe. Vaak schakelen zij hiervoor een ontwerpbureau in. Provincies en gemeenten staan voor grote opgaven en moeten verschillende transities realiseren, zoals de transities naar een klimaatneutrale energievoorziening, een circulaire economie en een kringlooplandbouw. De uitdaging is om duidelijke keuzen te maken, ambities en doelen te prioriteren en hierbij rekening met de toekomst te houden.
De verbeterslag brengt een dilemma met zich mee. Aan de ene kant vergen de grote opgaven en transities decennialang vasthoudend omgevingsbeleid. Dat maakt de richting voor alle betrokkenen duidelijk en is nodig om voldoende ruimte te reserveren. Aan de andere kant zijn de opgaven en transities met grote onzekerheid omgeven. Wie neemt het voortouw? Welk ruimtegebruik vergen ze? En waar levert dit conflicten of juist synergiën op? Scenario’s kunnen helpen bij de beantwoording van dit soort vragen.

 

Ruimtelijke Verkenning

 

De Ruimtelijke Verkenning 2023, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eind maart heeft gepubliceerd, presenteert vier scenario’s die kunnen helpen bij de toekomstige inrichting van provincies, regio’s en gemeenten (lees het rapport en vind meer informatie. De scenario’s verkennen hoe de grote thema’s voor de leefomgeving zich tot 2050 zouden kunnen ontwikkelen: ‘Stedelijke ontwikkeling’, ‘Duurzame economie’, ‘Energietransitie’, ‘Klimaatadaptatie’ en ‘Landelijk gebied’. Dit gebeurt in samenhang en met aandacht voor de ruimtelijke voorwaarden, het ruimtelijke beleid en de ruimtelijke consequenties. De scenario’s bestaan uit beschrijvingen, verbeeldingen en berekeningen van de toekomst. Scenariokaarten brengen de ruimtelijke samenhangen tussen de thema’s in beeld en daarmee ook de ruimtelijke gevolgen van de keuzes die kunnen worden gemaakt. De scenario’s helpen om ruimtelijk samenhangend en toekomstbestendig omgevingsbeleid en sectoraal beleid te maken. Concreet helpt het werken met de scenario’s om:
•           de ruimtelijke opgaven voor een omgevingsvisie in beeld te krijgen;
•           de gevolgen van de keuzen, ambities en doelen voor de leefomgeving in beeld te brengen;
•           gebiedsspecifieke ruimtelijke conflicten en synergiën op te sporen;
•           de voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van de omgevingsvisie in beeld te brengen;
•           de betrokkenheid van diverse beleidsmakers en belanghebbenden te vergroten;
•           een gebiedseigen verhaal en een gezamenlijke taal te ontwikkelen;
•           de sectorale aanpak die vaak nog domineert te overstijgen.

 

Doel en aanpak van het atelier

 

Het doel van het atelier is om ontwerpers en ruimtelijk adviseurs te helpen om de Ruimtelijke Verkenning en andere relevante kennis en informatie bij hun werk aan omgevingsvisies en gebiedsontwikkeling toe te passen. Aan het atelier kunnen maximaal 21 personen en maximaal 2 personen per bureau deelnemen. De aanpak bestaat uit korte introducties over de scenario’s, het beschikbare werkmateriaal en het gebruik van de scenario’s voor omgevingsvisies of gebiedsontwikkeling. Bij het werkmateriaal gaat het onder andere om het hoofdrapport, het achtergrondrapport, integrale kaarten, thematisch kaarten, databestanden en een handreiking. De introducties wisselen we af met korte gedachtenwisselingen, zelf ontwerpen maken met behulp van de scenario’s en op het werken met scenario’s bij het ontwerpen reflecteren. Samen gaan we aan de slag met een casus uit Flevoland.

 

Aanmelden (is inmiddels gesloten)

 

Leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij Platform Ontwerp NL kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen aan aanmelden@platformontwerp.nl tot en met 25 augustus. Noem in de e-mail:
1.     voor- en achternaam
2.     functie
3.     naam organisatie
4.     bij welke verenging(en) van het platform je bent aangesloten  (Verenging Deltametropool, NLingenieurs, BNSP, BNA, NVTL, BNI, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit),
5.     wat  je hoopt te leren tijdens de workshop in maximaal 100 woorden.

Geen bijlages toevoegen.

 

Aanmeldingen en berichten worden na 15 augustus ingezien.

De opgegeven informatie wordt gedeeld met de platformorganisaties met het doel voor het aanmelden voor de workshop en PBL met het doel mogelijk uit te nodigen voor een andere workshop met vergelijkbaar thema. Geef het door als je niet wilt dat de informatie wordt doorgegeven aan PBL. Er zijn 21 plekken beschikbaar. Indien er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plek is, zullen vertegenwoordigers van Platform Ontwerp NL een selectie maken. Hierbij zullen we streven naar een gelijke verdeling van leden van de platformverenigingen en match met het doel van de workshop. In de laatste week van augustus ontvang je bericht of je mee kunt doen.

 

Het Planbureau van de leefomgeving en de aangesloten organisaties bij Platform Ontwerp NL verwelkomen je graag bij het atelier! Meer informatie lees je op deze themasite.

NB) deelname is vrijwillig en onbezoldigd maar levert je een interessant nieuw netwerk op.

vind een interieur­architect

vind een IA

word lid

 

Profiteer van de voordelen van een lidmaatschap van bni. Word nu lid

 

klik hier

word lid