veelgestelde vragen

Auteursrecht door Kees Berendsen van Croon Davidovich Advocaten


Ik heb een ontwerp gemaakt voor een tafel. Moet ik iets doen om mijn ontwerp te beschermen?

“Ja, zeker als je grote plannen met een ontwerp hebt en er succes van verwacht en namaak dus te verwachten is, deponeer het dan als model volgens de Modellenwet bij een gespecialiseerd bureau. Of registreer het tenminste, al hoeft dat volgens de regels van het auteursrecht strikt genomen niet. Je legt ermee vast dat het ontwerp door iemand op een bepaalde datum gemaakt is. Bij een eventueel later conflict met een namaker kan het een wereld van verschil maken als je kunt aantonen dat je het ontwerp eerder hebt gemaakt dan de namaker. Registreren kan onder andere bij CC proof (www.ccproof.nl).”

 

Ik zie dat een concurrent een product op de markt heeft gebracht dat verdacht veel lijkt op een ontwerp van mij, maar toch ook wel wat verschilpunten toont. Moet ik daar werk van maken?
“Ja, laat een deskundige beoordelen of het zin heeft daar een stokje voor te steken of het te laten gaan. Bij herhaling een gedrag vertonen van laissez-faire kan tot gevolg hebben dat als je echt eens wilt optreden, dat voor je voeten wordt geworpen. Wees dus consequent.”

 

Ik heb een meubelstuk ontworpen dat een meubelproducent in aangepaste vorm wil integreren in een ander product dat hij grootschalig op de markt gaat brengen. Moet ik iets regelen?
“Ja. Vraag om een contract en laat dat checken door een deskundige. Heb aandacht voor onder meer kwaliteit, juiste beloning en garanties met betrekking tot omzet. Contracten lijken soms - behalve de eer - aantrekkelijke worsten voor te houden, die later als de zaken slecht lopen een kat in de zak (of nog erger) blijken te zijn.”

 

Ik heb mij bij de vervaardiging van een bepaald ontwerp laten inspireren door het werk van een ander en deels zou dat zelfs goed herkenbaar kunnen zijn. Loop ik risico?
“Je mag je bij het maken van eigen werk laten inspireren door het werk van een ander. Je mag het alleen niet klakkeloos overnemen. Dat geldt ook voor het overnemen van delen van het werk van een ander, tenzij dat onderdeel zo futiel is dat het geen bescherming toekomt. Zorg er voor dat het resultaat van de 'inspiratie' een nieuw eigen werk oplevert. Ga naar een deskundige als je twijfelt.”


Ik heb als architect een product ontworpen, waarbij technische elementen een belangrijke rol spelen. Iemand beschuldigt mij van plagiaat met betrekking tot de vorm van een technisch onderdeel. Wat is mijn positie?

“De vraag is of de vorm van het technische onderdeel zo sterk bepaald is door de techniek dat een andere vorm nagenoeg is uitgesloten. Zo ja, dan is die vorm niet auteursrechtelijk beschermd en is er geen sprake van plagiaat. Gaat de beschuldiging van plagiaat verder dan zal nauwkeurige verdere beoordeling moeten plaatsvinden, waarbij alle aspecten meewegen.”

 

Arbeidsrecht door Axel van Reek van Croon Davidovich Advocaten 

 

Kan een werkgever zomaar besluiten om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen?
“Nee, een werkgever mag een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zomaar opzeggen. Er geldt in Nederland in beginsel een ontslagverbod. Een werkgever kan alleen de arbeidsovereenkomst opzeggen met toestemming van het UWV. Ook kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een uitzondering op deze regel is het ontslag op staande voet. Voor ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Volgens de wet moet het gaan om: ‘daden, gedragingen of eigenschappen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Het ontslag op staande voet dient onverwijld nadat het voorval de werkgever bekend is, schriftelijk te worden gegeven onder opgave van de reden.”


Geldt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een opzegtermijn?
“Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de tijd waarvoor deze is aangegaan is verstreken. Er is dus geen verdere opzeghandeling vereist en er geldt dan ook geen opzegtermijn.”


Mag een werkgever onbeperkt opvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangaan met een werknemer?
“Nee, een werkgever mag maar drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan met een werknemer. Een arbeidsovereenkomst geldt als een opvolgende arbeidsovereenkomst als er niet meer dan drie maanden zit tussen het einde van de ene overeenkomst en het begin van de volgende overeenkomst. Er wordt dan gesproken van een keten van arbeidsovereenkomsten. Een tweede regel is dat deze keten van arbeidsovereenkomsten in totaal niet langer mag duren dan 36 maanden. Sinds kort is er voor werknemers tot 28 jaar een tijdelijke regel die hiervan afwijkt. Voor hen geldt dat er vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan en dat de keten in totaal maximaal 48 maanden mag duren. Deze tijdelijke maatregel is waarschijnlijk van kracht tot 1 januari 2012.”


Wat als een werkgever toch meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar met een werknemer aangaat, of wanneer de keten van arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar duurt?
“In dat geval geldt de laatste arbeidsovereenkomst als ware deze aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst eindigt dus niet van rechtswege op de in de overeenkomst genoemde einddatum. Het ontslagverbod is van toepassing en de overeenkomst kan alleen worden opgezegd door de werkgever met toestemming van het UWV of worden beëindigd door de kantonrechter, tenzij er natuurlijk sprake is van een grond voor ontslag op staande voet.”