wet op de architectentitel

Gewijzigde WAT

 

Per 1 januari 2011 treedt de gewijzigde Wet op de architectentitel in werking. Dit betekent voor interieurarchitecten dat zij niet alleen over het vereiste (master)diploma moeten beschikken, maar ook een beroepservaringsperiode van twee jaar moeten hebben doorlopen voordat zij zich kunnen inschrijven in het architectenregister. Interieurarchitecten die staan ingeschreven in het architectenregister zijn verplicht zich jaarlijks bij- en na te scholen. 

In het onderwijs krijgen studenten die in het studiejaar 2011/2012 beginnen als eersten te maken met de gevolgen van de gewijzigde WAT. Zij kunnen zich pas interieurarchitect noemen nadat ze een bachelor van vier jaar, een master van twee jaar en een beroepservaringperiode van twee jaar met goed gevolg hebben doorlopen. 

Geschiedenis WAT


De WAT trad in werking op 1 oktober 1988. Voor het beheer van het register is in datzelfde jaar een bureau ingesteld: de Stichting Bureau Architectenregister (SBA). De aan registratie gekoppelde titelbescherming was vijf jaar later van kracht. Sindsdien zijn uitsluitend degenen die zijn ingeschreven in het architectenregister gerechtigd tot het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect. Inschrijving in het register is voorbehouden aan degenen die het in de wet genoemde diploma van een universitaire of hbo-opleiding op het desbetreffende vakgebied bezitten, het zogenaamde architectenexamen met goed gevolg hebben afgerond óf in het bezit is van een buitenlands diploma. 

De doelstellingen van de WAT werden als volgt geformuleerd: het scheppen van waarborgen voor vakbekwame beroepsuitoefening van architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten ter bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving en het landschap; 
Het implementeren van Europese richtlijnen voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Consumentenbescherming, dit houdt in dat de opdrachtgever ervan mag uitgaan dat indien hij een geregistreerd ontwerper inschakelt deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht te realiseren. 

Op 15 juli 2008 is de WAT herzien en werd de verplichting tot bij- en nascholing voor bouwkundig architecten ingevoerd. Hiermee werd de EU-Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. 

Op 10 juli 2009 werd op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wijziging van de Wet op de architectentitel. De wenselijkheid en noodzaak van de wijziging van de wet is afgestemd met de ministeries van LNV en van OCW. 

Per 1 januari 2011 gaat deze herziene WAT van kracht en moet een in het architectenregister ingeschreven iterieurarchitect naast een passende opleiding over voldoende beroepservaring beschikken. Anders gezegd, hij of zij dient te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om de verantwoordelijkheid in het realisatie-, plannings- en ontwerpproces aan te kunnen en het proces met de andere partners tot een goed einde te brengen.

Masteropleidingen


Met de herziening van de WAT wordt de opleiding voor interieurarchitecten qua niveau gelijkgeschakeld met die van architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten: om je als interieurarchitect in te kunnen schrijven in het architectenregister, moet je een masteropleiding hebben afgerond. 

Het Platform Interieur, een samenwerkingverband tussen de BNI, de opleidingen op het gebied van interieurarchitectuur, de hbo-raad en het Bureau Architectenregister, heeft een beroepsprofiel ontwikkeld en competentieprofielen vastgesteld voor de nieuwe masteropleidingen.
De eerste masteropleidingen interieurarchitectuur gingen in september 2010 van start. Vanaf 2012 zullen de eerste inschrijvingen in het architectenregister op grond van de mastergraad plaatsvinden.

Beroepservaringperiode


De in het register ingeschreven interieurarchitect zal met de herziene WAT naast een goede beheersing van het ontwerpproces, ook de andere relevante fasen van het realisatie-, plannings- en ontwerpproces in voldoende mate moeten beheersen. Naast een passende opleiding dient de interieurarchitect dan ook over voldoende beroepservaring te beschikken.

Tijdens de beroepservaringperiode kan de interieurarchitect zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep, onder begeleiding van een interieurarchitect die tenminste drie jaar in het beroep werkzaam is en als zodanig is geregistreerd in het register. Iemand die de beroepservaringperiode wil doorlopen is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een interieurarchitect, die hem begeleidt. 

De wet houdt rekening met de specifieke inhoud van de opleidingen. Bij accreditatie wordt vastgesteld of het praktijkgedeelte van de opleiding vergelijkbaar is met de inhoud van de tweejarige beroepservaring. Zo zal vrijstelling mogelijk zijn voor de beroepservaringperiode voor studenten aan de Academies voor Bouwkunst.
Kijk voor meer informatie op: www.beroepservaringperiode.nl


Bij- en nascholing

De bij- en nascholing, die sinds 2008 al verplicht is voor architecten, is met de inwerkingtreding van de gewijzigde WAT ook van toepassing op interieurarchitecten. Zij moeten door middel van passende bij- en nascholing de ontwikkelingen in het vakgebied bij houden gedurende tenminste 16 uur per jaar. Interieurarchitecten zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze aan die bij- en nascholing invulling geven. 

Het Bureau Architectenregister heeft kwalitatieve beleidsregels vastgesteld voor passende bij- en nascholing. De Wet op de architectentitel verplicht architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten die staan ingeschreven in het architectenregister hun vakkennis op peil te houden door jaarlijks tenminste 16 uur aan passende bij- en nascholing te besteden. De geregistreerde kan dit op eigen wijze invullen en dient op grond van artikel 27aa van de wet bij het uitbrengen van een offerte aan de (potentiële) opdrachtgever te melden hoe hij heeft voldaan aan zijn verplichting. De website van het Bureau Architectenregister biedt uitgebreide informatie over bij- en nascholing.