Top vijf arbeidsrecht door Axel van Reek

 

Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Elk bedrijf heeft met arbeidsrechtkwesties te maken. Een toelichting van Axel van Reek op vijf veelgestelde vragen over arbeidsrecht.


Kan een werkgever zomaar besluiten om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen?
“Nee, een werkgever mag een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zomaar opzeggen. Er geldt in Nederland in beginsel een ontslagverbod. Een werkgever kan alleen de arbeidsovereenkomst opzeggen met toestemming van het UWV. Ook kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een uitzondering op deze regel is het ontslag op staande voet. Voor ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Volgens de wet moet het gaan om: ‘daden, gedragingen of eigenschappen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Het ontslag op staande voet dient onverwijld nadat het voorval de werkgever bekend is, schriftelijk te worden gegeven onder opgave van de reden.”


Geldt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een opzegtermijn?
“Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de tijd waarvoor deze is aangegaan is verstreken. Er is dus geen verdere opzeghandeling vereist en er geldt dan ook geen opzegtermijn.”


Mag een werkgever onbeperkt opvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangaan met een werknemer?
“Nee, een werkgever mag maar drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan met een werknemer. Een arbeidsovereenkomst geldt als een opvolgende arbeidsovereenkomst als er niet meer dan drie maanden zit tussen het einde van de ene overeenkomst en het begin van de volgende overeenkomst. Er wordt dan gesproken van een keten van arbeidsovereenkomsten. Een tweede regel is dat deze keten van arbeidsovereenkomsten in totaal niet langer mag duren dan 36 maanden. Sinds kort is er voor werknemers tot 28 jaar een tijdelijke regel die hiervan afwijkt. Voor hen geldt dat er vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan en dat de keten in totaal maximaal 48 maanden mag duren. Deze tijdelijke maatregel is waarschijnlijk van kracht tot 1 januari 2012.”


Wat als een werkgever toch meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar met een werknemer aangaat, of wanneer de keten van arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar duurt?
“In dat geval geldt de laatste arbeidsovereenkomst als ware deze aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst eindigt dus niet van rechtswege op de in de overeenkomst genoemde einddatum. Het ontslagverbod is van toepassing en de overeenkomst kan alleen worden opgezegd door de werkgever met toestemming van het UWV of worden beëindigd door de kantonrechter, tenzij er natuurlijk sprake is van een grond voor ontslag op staande voet.”


Axel van Reek
Heb je een specifieke vraag over arbeidsrecht? Mail je vraag vrijblijvend naar Axel van Reek,  advocaat bedrijfsrecht bij Croon Davidovich Advocaten. Dit Amsterdamse advocatenkantoor is gespecialiseerd in intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, vastgoed- en huurrecht. BNI leden betalen € 135,- per uur voor juridisch advies. Meer informatie op www.croondavidovich.nl.