De BNI heeft ruim 300 leden en wordt geleid door een bestuur dat uit minstens vijf leden bestaat, die telkens voor twee jaar worden benoemd en tot twee keer toe herkiesbaar zijn. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau met twee medewerkers die de dagelijkse taken verrichten die voorvloeien uit de doelstellingen van de vereniging. In de regio’s Noord, Midden en Zuid zijn de regiocoördinatoren verantwoordelijk voor activiteiten op regionaal niveau.

Binnen de BNI zijn verschillende commissies actief. De toelatingscommissie adviseert het bestuur over de toelating van leden. De bemiddelingscommissie bemiddelt bij geschillen tussen leden en opdrachtgevers. De kascommissie heeft de taak de jaarstukken te controleren en daarvan verslag uit te brengen aan de ledenvergadering. En de ereraad neemt op verzoek van het bestuur handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met de gedragsregels in behandeling. 

Hiernaast zijn er BNI-werkgroepen die zich richten op uiteenlopende onderwerpen. De werkgroep standaardvoorwaarden houdt zich bezig met de toepassing van De Nieuwe Regeling, de Basisvoorwaarden en de gedragsregels. De werkgroep particuliere sector heeft tot doel particulieren te overtuigen van de meerwaarde van een interieurarchitect. De werkgroep jonge leden organiseert activiteiten voor jonge BNI-leden. De werkgroep innovaties en interieurarchitectuur buigt zich over de vraag wat de consequenties zijn van innovaties voor de interieurarchitectuur.