1.0 algemeen


1.1
De interieurarchitect(e) is geroepen zijn/haar opdrachtgevers/geefsters als deskundige en adviseur terzijde te staan. Hij/zij behartigt de belangen van zijn/haar opdrachtgever/geefster naar beste weten en kunnen, beseffende dat hij/zij niet alleen een verantwoordelijkheid heeft jegens zijn/haar opdrachtgever/geefster, collega's en medewerkers/werksters uit eigen of andere discipline, maar ook tegenover de samenleving.

 

Noot: om der wille van de leesbaarheid is in de volgende artikelen de vrouwelijke vorm achterwege gelaten.

 

1.2
Bij de uitoefening van het beroep zorgt de interieurarchitect er steeds voor zijn deskundigheid en vakbekwaamheid op peil te houden.


1.3
De interieurarchitect heeft de vrijheid om bekendheid te geven aan zijn werk en aan de deskundigheid en ervaring waarover hij beschikt. De informatie hierover dient steeds zakelijk en controleerbaar te zijn.


1.4
De interieurarchitect ziet erop toe dat zijn medewerkers zich eveneens aan deze gedragsregels houden.


1.5
De interieurarchitect bedingt of aanvaardt geen geldelijk belang of enig ander voordeel van derden. Het honorarium voor zijn advies wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


1.6
De interieurarchitect als lid van enig samenwerkingsverband ziet erop toe dat de deelnemers deze gedragsregels respecteren.


2.0 milieu en samenleving


2.1
De interieurarchitect houdt rekening met de gevolgen van zijn beroepsuitoefening voor het milieu en de samenleving. De interieurarchitect die een opdracht hiermee in strijd acht, vestigt de aandacht van de opdrachtgever hierop en zet zich in om de strijdigheid op te heffen.


3.0 opdrachtgever

3.1
Bij het aanvaarden van een opdracht zorgt de interieurarchitect ervoor dat hij over de kennis, ervaring en capaciteit beschikt, dan wel kan beschikken, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.


3.2
De interieurarchitect aanvaardt opdrachten overeenkomstig erkende standaardregels voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en interieurarchitect.


3.3
De interieurarchitect behandelt de door de opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte gegevens als zodanig.


4.0 collega's

4.1
De interieurarchitect respecteert en erkent de rechten en plichten van en tussen collega’s uit de wetgeving, statuten e.d. en de in het rechtsverkeer geldende opvattingen.


4.2
De interieurarchitect gaat na, alvorens de opdracht te aanvaarden, of deze dezelfde is als de opdracht die eerder aan een collega is verstrekt. Indien dit het geval is, treedt de opvolgende interieurarchitect in overleg met de collega teneinde vast te stellen of de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. De opvolgende interieurarchitect is vrij in het nemen van de beslissing over het aanvaarden van de opdracht.


4.3
De interieurarchitect die een opdracht verkrijgt tot het veranderen van een bestaand gebouw of een bestaande inrichting, geeft, alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, de oorspronkelijke ontwerper de gelegenheid tot collegiaal overleg. Deze verzet zich niet tegen de opdrachtverlening aan de interieurarchitect als zodanig.

4.4
De interieurarchitect die een opdracht verkrijgt tot het wijzigen van een gebouw of een bestaande inrichting, geeft, alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, de oorspronkelijke interieurarchitect de gelegenheid tot overleg over deze wijzigingen. De oorspronkelijke interieurarchitect zal zich niet tegen de opdracht verzetten, onverlet wettelijke rechten.

 

4.5
De interieurarchitect geeft erkenning aan het aandeel dat collega's en medewerkers in het ontwerp hebben gehad.

 

4.6
Uit het lidmaatschap van de BNI in de ECIA en de erkenning van de Internationale Federatie van Inte

rieurarchitecten IFI vloeit voort dat de interieurarchitect die in het buitenland beroepsarbeid verricht, zich in aan de in dat land geldende beroeps- en gedragsregels houdt.
 

5.0 honorering


5.1
De interieurarchitect mag geen opdracht aanvaarden zonder daarvoor aan de opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen dat in overeenstemming is met omvang en gewicht van de opdracht.

 

5.2
In het kader van een opdracht mag de interieurarchitect van toeleveringsbedrijven of leveranciers geen onderhandse kortingen, provisies of toeslagen aannemen. Indien de interieurarchitect ook optreedt als leverancier is het toegestaan een redelijk opslagtarief te rekenen.


5.3
Voordat de interieurarchitect zijn werkzaamheden aanvangt, dienen de wijze van berekening van het honorarium, en de bestanddelen daarvan nauwkeurig, volledig en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen te zijn.


6.0 publiciteit

6.1
De interieurarchitect mag de resultaten van zijn werkzaamheden publiceren, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.


6.2
De interieurarchitect mag niet toelaten dat zijn naam wordt verbonden aan de verwezenlijking van een ontwerp dat door de opdrachtgever zozeer is veranderd dat het niet langer wezenlijk het oorspronkelijke werk van de interieurarchitect is.


7.0 prijsvragen

 

7.1

Deelname aan prijsvragen, hetzij als deelnemer hetzij als jurylid, is de interieurarchitect slechts toegestaan wanneer het reglement van dergelijke prijsvragen niet strijdig is met de geldende nationale en internationale prijsvraagreglementen.


8.0 sancties


8.1
Ter handhaving van de gedragsregels wordt een ereraad ingesteld. De ereraad neemt klachten ter zake van handelingen of nalatigheden in strijd met de gedragsregels in behandeling op verzoek van het bestuur. (Art. 28.3 Statuten BNI)


8.2
Een klacht tegen een lid kan worden ingediend door een ander lid, door een opdrachtgever van de beklaagde, of door iemand die uit anderen hoofde met de beklaagde in diens beroepsuitoefening te maken heeft. Het bestuur kan ook ambtshalve een klacht aan de ereraad in behandeling geven. (Huishoudelijk reglement IX, 5)


8.3
De werkwijze van de ereraad en de maatregelen die de ereraad kan nemen, worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Aldus aangenomen door de ledenvergadering van 15 december 2007.